Et trist løftebrudd

Dages klageregler for barnevernsbarn er verken tilstrekkelige, effektive eller kjente nok.

Dages klageregler for barnevernsbarn er verken tilstrekkelige, effektive eller kjente nok.
ØNSKER NY KLAGEORDNING: Barnevernsbarnas rettssikkerhet blir ikke tatt på alvor.

Tekst: Signe Horn, Kronikken er opprinnelig publisert i Dagbladet, juli 2019

Signe Horn
generalsekretær i Voksne for Barn

Barnevern er et av de mest kompliserte og utfordrende sosiale felt i samfunnet. Regjeringen ønsker en mer tilgjengelig barnevernslov som styrker rettssikkerheten for barna.

Dagens klageregler for barnevernsbarn er verken tilstrekkelige, effektive eller kjente nok.

Regjeringen Solberg lovet allerede i regjeringsplattformen fra 2013 å innføre en lavterskel klageordning for barn i barnevernet for å styrke barnas rettsikkerhet. Løftet ble ikke fulgt opp. I 2018 lovet regjeringen igjen å styrke barnevernbarnas muligheter til å klage på tjenestene de mottar. Dagens regjering har gitt samme løfte.

Voksne for Barn beklager sterkt at et seks år gammelt løfte ikke er innfridd i regjeringens høringsforslag til ny barnevernslov. Dette er både et løftebrudd og et uttrykk for at barnevernbarnas rettssikkerhet ikke blir tatt på alvor.

Barn har rett til nødvendige barnevernstiltak når vilkårene er oppfylt. Fylkesmannen er klageorgan og avgjørelsene er endelige. De kan prøves i tingretten.

Klagesystemet er lite barnesensitivt og lite tilgjengelig for barn.  Regionsreformen med sammenslåing av fylker fra 2020 forsterker dette. Da følger fylkesnemndene ikke lenger fylkesgrensene. Fylkesnemndene bør derfor skifte navn til Barnevernsretten. Det bør vurderes hvordan avgjørelser fra Barnevernsretten kan anonymiseres og offentliggjøres.

Det må opprettes et eget landsomfattende lavterskel klageorgan for barnevernsbarn. Dette vil gi like rettigheter for alle barn som mottar tiltak fra barnevernet til å klage uansett bostedsfylke. Dagens klagemuligheter må erstattes av et nytt klageorgan i form av et frittstående forvaltningsorgan som informerer om rettigheter, gi råd om utforming av klager, behandler klager og presenterer saker anonymt etter avgjørelsen. Barnets mening, hvilken vekt den er tillagt og hensynet til barnets beste må dokumenteres både i Barnevernsretten og i et nytt klageorgan. Avgjørelser fra Barnevernsretten har stor inngripen i et barns og en families liv. En hjemmeside på nett, «Barnevernsklage.no», vil ivareta hensynet til barnets beste, bidra til å styrke barnevernets omdømme og være en god informasjonskilde for barn, foreldre og offentligheten.

Vi forventer at regjeringens endelige lovforslag til Stortinget inneholder forslag til et lavterskel klageorgan som sikrer lik klagerett for alle barnevernsbarn.

Les Voksne for Barns høringssvar på den nye barnevernsloven.

Relatert

Kan en pandemi være det som gir oss en bedre skole?

Norske lærere får velfortjent ros for å ha gått over til hjemmeundervisning over natten, men det har også satt søkelys på noen viktige utfordringer norsk skole har og som vi ikke må glemme når dette er over.

Les om Kan en pandemi være det som gir oss en bedre skole?

Krever beredskapsplan for barn og unge

Korona-krisen kan ha fått alvorlige konsekvenser for sårbare barn og unge, viser en ny rapport. Voksne for Barn krever at det utarbeides en beredskapsplan for barn.

Les om Krever beredskapsplan for barn og unge

Haster med en krisepakke for sårbare barn

Koronakrisen rammer også barn og unge hardt, spesielt de mest utsatte. Voksne for Barn ber derfor regjeringen legge frem en krisepakke for de sårbare barna.

Les om Haster med en krisepakke for sårbare barn

Mer trygd til barna

Fattige norske barn legger seg sultne. De deltar ikke på gratis fotballtrening fordi de hverken har fotballsko eller busskort. Vi kan ikke fortsette å ignorere at fattige familier også trenger penger.

Les om Mer trygd til barna

Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!

Barn, unge og deres foresatt formidler et tydelig ønske om at hjelpeapparatet, det være seg helsetjenester, skole, PPT og barnevern må jobbe bedre sammen når det er nødvendig.

Les om Styrk innsatsen rundt utsatte barn og unge!

Rystende kartlegging

Gjennom kartleggingsskjemaet fra Thomas Nordahl og Høgskolen Innlandet forteller man indirekte barn at den eneste måten man kan oppføre seg «riktig» på er ved å undertrykke følelser de alle sammen kjenner på hver eneste dag. Det er ikke forsvarlig.

Les om Rystende kartlegging