Et trist løftebrudd

Dages klageregler for barnevernsbarn er verken tilstrekkelige, effektive eller kjente nok.

Dages klageregler for barnevernsbarn er verken tilstrekkelige, effektive eller kjente nok.
ØNSKER NY KLAGEORDNING: Barnevernsbarnas rettssikkerhet blir ikke tatt på alvor.

Tekst: Signe Horn, Kronikken er opprinnelig publisert i Dagbladet, juli 2019

Signe Horn
generalsekretær i Voksne for Barn

Barnevern er et av de mest kompliserte og utfordrende sosiale felt i samfunnet. Regjeringen ønsker en mer tilgjengelig barnevernslov som styrker rettssikkerheten for barna.

Dagens klageregler for barnevernsbarn er verken tilstrekkelige, effektive eller kjente nok.

Regjeringen Solberg lovet allerede i regjeringsplattformen fra 2013 å innføre en lavterskel klageordning for barn i barnevernet for å styrke barnas rettsikkerhet. Løftet ble ikke fulgt opp. I 2018 lovet regjeringen igjen å styrke barnevernbarnas muligheter til å klage på tjenestene de mottar. Dagens regjering har gitt samme løfte.

Voksne for Barn beklager sterkt at et seks år gammelt løfte ikke er innfridd i regjeringens høringsforslag til ny barnevernslov. Dette er både et løftebrudd og et uttrykk for at barnevernbarnas rettssikkerhet ikke blir tatt på alvor.

Barn har rett til nødvendige barnevernstiltak når vilkårene er oppfylt. Fylkesmannen er klageorgan og avgjørelsene er endelige. De kan prøves i tingretten.

Klagesystemet er lite barnesensitivt og lite tilgjengelig for barn.  Regionsreformen med sammenslåing av fylker fra 2020 forsterker dette. Da følger fylkesnemndene ikke lenger fylkesgrensene. Fylkesnemndene bør derfor skifte navn til Barnevernsretten. Det bør vurderes hvordan avgjørelser fra Barnevernsretten kan anonymiseres og offentliggjøres.

Det må opprettes et eget landsomfattende lavterskel klageorgan for barnevernsbarn. Dette vil gi like rettigheter for alle barn som mottar tiltak fra barnevernet til å klage uansett bostedsfylke. Dagens klagemuligheter må erstattes av et nytt klageorgan i form av et frittstående forvaltningsorgan som informerer om rettigheter, gi råd om utforming av klager, behandler klager og presenterer saker anonymt etter avgjørelsen. Barnets mening, hvilken vekt den er tillagt og hensynet til barnets beste må dokumenteres både i Barnevernsretten og i et nytt klageorgan. Avgjørelser fra Barnevernsretten har stor inngripen i et barns og en families liv. En hjemmeside på nett, «Barnevernsklage.no», vil ivareta hensynet til barnets beste, bidra til å styrke barnevernets omdømme og være en god informasjonskilde for barn, foreldre og offentligheten.

Vi forventer at regjeringens endelige lovforslag til Stortinget inneholder forslag til et lavterskel klageorgan som sikrer lik klagerett for alle barnevernsbarn.

Les Voksne for Barns høringssvar på den nye barnevernsloven.

Relatert

Hvordan skaper vi barn og unges helsetjeneste?

Regjeringens nye femårige opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse mangler både et tydelig mål, og konkrete tiltak for en reell bedring av barn og unges psykiske helse. Dette er ingen en reell opptrappingsplan.

Les om Hvordan skaper vi barn og unges helsetjeneste?

Voksne for Barn støtter aktivitetsplikt

Regjeringen foreslår aktivitetsplikt ved mobbing i barnehagen i den nye barnehageloven. Voksne for Barn støtter dette.

Les om Voksne for Barn støtter aktivitetsplikt

Kan ikke vente 20 nye år

Vi er glad for at regjeringen fortsetter å øke barnetrygden, men frykter at en økning kun for de yngste barna blir en hvilepute.

Les om Kan ikke vente 20 nye år

En drømmeskole

Når du er redd for å gå på skolen eller føler deg helt usynlig blant medelevene dine så spiller det liten rolle at læreren din har fordypning i matte, engelsk og norsk.

Les om En drømmeskole

Skolen må ta mer ansvar

At noen barn vegrer seg for å gå på skolen er et symptom på at noe ved skolen er galt. Voksne for Barn mener skolene bør få aktivitetsplikt.

Les om Skolen må ta mer ansvar

Må få fremtredende plass i regjeringens pårørendestrategi

Barn med syke foreldre er en spesielt sårbar gruppe. Det er derfor nødvendig at barn som pårørende får en fremtredende plass i regjeringens nye pårørendestrategi som legges fram i slutten av året.

Les om Må få fremtredende plass i regjeringens pårørendestrategi