Et trist løftebrudd

Dages klageregler for barnevernsbarn er verken tilstrekkelige, effektive eller kjente nok.

Dages klageregler for barnevernsbarn er verken tilstrekkelige, effektive eller kjente nok.
ØNSKER NY KLAGEORDNING: Barnevernsbarnas rettssikkerhet blir ikke tatt på alvor.

Tekst: Signe Horn, Kronikken er opprinnelig publisert i Dagbladet, juli 2019

Signe Horn
generalsekretær i Voksne for Barn

Barnevern er et av de mest kompliserte og utfordrende sosiale felt i samfunnet. Regjeringen ønsker en mer tilgjengelig barnevernslov som styrker rettssikkerheten for barna.

Dagens klageregler for barnevernsbarn er verken tilstrekkelige, effektive eller kjente nok.

Regjeringen Solberg lovet allerede i regjeringsplattformen fra 2013 å innføre en lavterskel klageordning for barn i barnevernet for å styrke barnas rettsikkerhet. Løftet ble ikke fulgt opp. I 2018 lovet regjeringen igjen å styrke barnevernbarnas muligheter til å klage på tjenestene de mottar. Dagens regjering har gitt samme løfte.

Voksne for Barn beklager sterkt at et seks år gammelt løfte ikke er innfridd i regjeringens høringsforslag til ny barnevernslov. Dette er både et løftebrudd og et uttrykk for at barnevernbarnas rettssikkerhet ikke blir tatt på alvor.

Barn har rett til nødvendige barnevernstiltak når vilkårene er oppfylt. Fylkesmannen er klageorgan og avgjørelsene er endelige. De kan prøves i tingretten.

Klagesystemet er lite barnesensitivt og lite tilgjengelig for barn.  Regionsreformen med sammenslåing av fylker fra 2020 forsterker dette. Da følger fylkesnemndene ikke lenger fylkesgrensene. Fylkesnemndene bør derfor skifte navn til Barnevernsretten. Det bør vurderes hvordan avgjørelser fra Barnevernsretten kan anonymiseres og offentliggjøres.

Det må opprettes et eget landsomfattende lavterskel klageorgan for barnevernsbarn. Dette vil gi like rettigheter for alle barn som mottar tiltak fra barnevernet til å klage uansett bostedsfylke. Dagens klagemuligheter må erstattes av et nytt klageorgan i form av et frittstående forvaltningsorgan som informerer om rettigheter, gi råd om utforming av klager, behandler klager og presenterer saker anonymt etter avgjørelsen. Barnets mening, hvilken vekt den er tillagt og hensynet til barnets beste må dokumenteres både i Barnevernsretten og i et nytt klageorgan. Avgjørelser fra Barnevernsretten har stor inngripen i et barns og en families liv. En hjemmeside på nett, «Barnevernsklage.no», vil ivareta hensynet til barnets beste, bidra til å styrke barnevernets omdømme og være en god informasjonskilde for barn, foreldre og offentligheten.

Vi forventer at regjeringens endelige lovforslag til Stortinget inneholder forslag til et lavterskel klageorgan som sikrer lik klagerett for alle barnevernsbarn.

Les Voksne for Barns høringssvar på den nye barnevernsloven.

Relatert

Må få fremtredende plass i regjeringens pårørendestrategi

Barn med syke foreldre er en spesielt sårbar gruppe. Det er derfor nødvendig at barn som pårørende får en fremtredende plass i regjeringens nye pårørendestrategi som legges fram i slutten av året.

Les om Må få fremtredende plass i regjeringens pårørendestrategi

– Ikke glem barna

Barn med syke foreldre er en spesielt sårbar gruppe. Derfor er det avgjørende at regjeringens nye strategi for pårørende har et gjennomsyrende fokus på barn og unge.

Les om – Ikke glem barna

Opp som en bjørn – og ned som en skinnfell?

Psykisk helse er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Regjeringen vil gi et særlig løft for barn og unges psykiske helse gjennom en egen opptrappingsplan.

Les om Opp som en bjørn – og ned som en skinnfell?

Tredje innspillsrunde

Livsmestring innføres i skolen fordi man ønsker å bedre folkehelsen og elevenes evne til å takle motgang og utfordringer. Utkastene som foreligger vil ikke gi en slik effekt.

Les om Tredje innspillsrunde

Andre innspillsrunde

Forslaget til fornying av kjernelementer i skolefagene har store mangler når det kommer til psykisk helse og livsmestring. Her er våre innspill til Utdanningsdirektoratet.

Les om Andre innspillsrunde

Første innspillsrunde

Folkehelse og livsmestring skal med i den nye, overordnede delen av lærerplanen, men det blir ikke definert hva elevene faktisk skal lære. Dette er bekymringsverdig.

Les om Første innspillsrunde