Vennskap og inkludering mot mobbing i skolen

For å sikre inkludering og trygghet i skolen er det viktig at skolene jobber helsefremmende og forebyggende.

Målgruppe:Barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler
Kursholder: Merete Borg 
Varighet:se under hver modul 
Pris:se under hver modul 
Bestilling: Bestill kurset 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OM KURSET:

Kurset er delt opp i 4 moduler:
1. For ansatte
2. For elever og ansatte sammen i skoletiden
3. For foreldre
4. For elever, ansatte og foreldre

Det er avgjørende for læring at alle elever opplever et trygt psykososialt miljø, sosial tilhørighet og å være inkludert. Elever i Norge har gode lovfestede rettigheter til et godt psykososialt miljø. Men vi vet også at mange elever opplever mobbing og krenkelser.

For å sikre inkludering og trygghet i skolen er det viktig at skolene jobber helsefremmende og forebyggende.

 

MODUL 1: For ansatte "En trygg, inkluderende skole"

Ansatte trenger både kunnskap og verktøy for å arbeide systematisk og målrettet med dette. Voksne for Barn har lang erfaring med å jobbe med konkrete tiltak som
fremmer gode psykososiale miljøer, preget av god kommunikasjon og gode relasjoner mellom lærer og elev og mellom elevene.

Skoleforsker John Hattie sier at det å få en venn i løpet av de første ukene på skolen er av avgjørende betydning for læring. Han fremhever betydningen av at ansatte evner
å se skolen gjennom elevenes øyne. Voksne for Barns formidling og metoder bygger på dette grunnlaget.

I dette kurset får du kunnskap om:

  • hvordan man systematisk kan jobbe helsefremmende og forebyggende i skolen
  • tiltak og metoder som bidrar til et godt psykososialt miljø i skolen
  • metodikk som bidrar til økt medvirkning for elever og foreldre


Varighet:
2 timer

Pris
kr. 8 000,- ekskl. reise og evt. opphold

MODUL 2: For elever og ansatte sammen i skoletiden

Her jobber vi med medvirkningsprosesser som bidrar til å fremme vennskap og inkludering og motvirke mobbing. Skolen får her et godt grunnlag
for å jobbe videre med dette. Kurset kan kombineres med et kurs for foreldre på kveldstid.

Varighet:
2 timer (kan forlenges hvis ønskelig)

Pris:
kr. 8 000,- ekskl. reise og evt. opphold


MODUL 3: For foreldre "En trygg, inkluderende skole"

Vi vet at det er viktig at alle elever opplever et trygt psykososialt miljø, sosial tilhørighet og å være inkludert. Elever i Norge har gode
lovfestede rettigheter til et godt psykososialt miljø. Men vi vet også at mange elever opplever mobbing og krenkelser. Voksne for Barn møter mange barn, unge
og foreldre som ikke har blitt hørt når de har tatt opp kritikkverdige forhold i en klasse eller krenkelser og mobbing over lang tid i norsk skole.

For å sikre inkludering og trygghet i skolen er det viktig at skolene jobber helsefremmende og forebyggende, men også at man har en plan
for hva som skal skje når mobbing oppstår. Her har også vi foreldre en viktig rolle og et stort ansvar.

Vi retter søkelyset på foreldrerollen og hvordan vi som voksne kan bidra til  en raus, trygg og inkluderende skolehverdag for barna våre. Foredraget passer fint til et foreldremøte.

Varighet:
2 timer

Pris:
kr. 8 000,- ekskl. reise og evt. opphold


MODUL 4: For elever, ansatte og foreldre

For å få til endring vet vi at det er viktig å arbeide med både elevene, foreldrene og de ansatte, og at rektor er den viktigste personen for å oppnå en inkluderende skole med et godt psykososialt miljø. Voksne for barn anbefaler derfor å trekke inn alle disse gruppene i arbeidet for å skape en skole hvor vennskap og inkludering er det viktigste tiltaket mot mobbing.

Kurset for elever og ansatte holdes i skoletiden, og kurset for foreldrene holdes på kveldstid rett etterpå. I kurset for foreldrene bruker vi bl.a. det som har kommet fram i kurset for elever og ansatte.

Varighet:
Fra 2 timer på dagtid og 2 timer på kveldstid

Pris:
kr. 14 000,- ekskl. reise og evt. opphold