Barn og unges medvirkning

Barn og unges medvirkning

Barn har rett til å si sin mening, bli hørt og respektert. Å sikre barn og unges mulighet til medvirkning har vært en av Voksne for Barns viktigste oppgaver de siste årene.

Metoder for medvirkning

Metoder for medvirkning

Barn og unges rett til brukermedvirkning forutsetter at de voksne legger til rette for at barn og unge kan inkluderes og delta på egne premisser.

Medvirkning i praksis

Medvirkning i praksis

Oppfattelsen av hva som er reell medvirkning er individuell. Hvordan en legger tilrette for medvirkning kan se ulikt ut, det finnes ingen ferdig oppskrift.

Talspersoner

Talspersoner

Våre talspersoner sitter i helseforetakenes brukerutvalg, i kommunale brukerråd, i kontrollkommisjonen for barn og unge i psykisk helsevern og mye mer.

Med loven i hånd

Med loven i hånd

Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov gjennom menneskerettsloven og skal gå foran bestemmelser i annen lovgivning ved motstrid i saker som gjelder barn og unge.