Unge i NAV

Unge i NAV

I 2015 økte antallet arbeidsledige i Norge med 31000. Halvparten av de nye arbeidsledige var ungdommer mellom 15 og 24 år. Voksne for Barn jobber for å bedre deres situasjon.

En del av disse unge har vi i Voksne for Barn møtt i vårt arbeid. Vi har møtt dem i kraft av å være barnevernsbarn, barn som pårørende, ungdom som har slitt på skolen og liknende. Noen har også den tilleggsbelastningen at de står utenfor arbeidsliv og andre sosiale arenaer, i tillegg til å ha en levestandard som ikke følger resten av omverdenen. Vi har vært nysgjerrig på hvordan dette påvirker de unge voksne, deres oppvekst og helse, og hvordan det påvirker veien inn i voksenlivet.

Våren 2016 arrangerte vi derfor en samling med unge mennesker i alderen 19-21 år. Felles for de unge, var deres erfaring med å være ung i NAV. Ellers var deres bakgrunn og historier ulike. Vi ønsket å snakke med dem om hvilke utfordringer de opplever med det å skulle trå inn i voksenlivet, og hva som skal til for å klare denne overgangen på en god måte. De fortalte oss også om sine erfaringer rundt det å være i kontakt med NAV, både om det som har vært vanskelig og det som har vært til hjelp.

Les hva ungdommen selv mener

Opplysningene fra høringen med ungdommene, og kunnskap vi har fra tidligere har gjort oss bekymret for hvordan en tilstrekkelig levestandard er sikret for de yngste brukerne av NAV, samt hvordan man jobber for å minske risikoen for sosiale ekskludering.

Vi hører om store ulikheter mellom kommuner og kontorer, både på hvordan tjenestene organiserer seg, hvordan samarbeidet mellom barnevern og NAV er organisert og særlig hvordan de unges rett til informasjon og oppfølging i forhold til egne rettigheter blir ivaretatt.

Regelverk og tjeneste oppleves som vanskelig og utilgjengelig uten god veiledning og informasjon, og det synes altfor tilfeldig hvilke tilbud de unge får i forhold til både stønad og annen bistand. Disse forholdene synes også å prege de tilsynsrapportene som foreligger i det landsomfattende tilsynet med sosiale tjenester til personer mellom 17 og 23 år (2015/16). Heldigvis ser vi etterhvert gode eksempler på hvordan enkelte NAV-kontor også har tatt dette på alvor, og jobbet godt med sitt tilbud rettet mot de yngste brukerne med vekt på veiledning.

Vi er bekymret for at det hersker store forskjeller i bruk av skjønn og i vurderingen av de unges situasjon, både fra saksbehandler til saksbehandler og mellom kommunene. Vi er også bekymret for at det hersker store forskjeller i hvilken informasjon, veiledning og oppfølging de yngste brukerne i NAV mottar. Vi opplever at samarbeidet mellom NAV og andre tjenester som barnevern, skole og andre ungdomstjenester ikke er satt godt nok i system i enkelte kommuner, for å sikre tett oppfølging av de yngste. Dette vil bidra til økt ulikhet snarere enn utjevning.

Voksne for Barn arbeider med utgangspunkt i at FNs Barnekonvensjon skal realiseres i Norge, og har som visjon at alle barn skal tas på alvor og ha en trygg oppvekst med mulighet for å utvikle en god psykisk helse. Barn og unges rett til medvirkning og innflytelse, og konsekvensene av økende ulikheter i sosioøkonomisk status og det å stå utenfor skole og arbeidsliv, er to viktige punkter i Voksne for Barns strategiplan mot 2019.

Voksne for Barn jobber med:

• Innhenting og overføring av erfaringsbasert kunnskap til tjenestene, til bruk ved planlegging og utvikling av bedret praksis.

• Styrker målgruppens dialog og samarbeid med det offentlige og andre samfunnsaktører.

• Bidra til å identifisere utfordringer på systemnivå.

• Økt opplevelse av tilhørighet, inkludering og samhold blant unge i NAV gjennom ungt nettverk.