Når barn er pårørende

Når barn er pårørende

Voksne for barn arbeider for at barn skal bli sett, hørt og fulgt opp når de er pårørende. At de skal gis rammer for å bli trygge voksenpersoner som mestrer livet sitt.

Voksne for Barn har lang tradisjon med å arbeide for å bedre kunnskapen om hvordan foreldre og fagpersoner best møter og støtter barn som er pårørende. Vi har utviklet og drevet kompetansehevende og evidensbaserte programmer og metoder for fagfeltet siden 1970-tallet.

Mange barn opplever å bli pårørende i løpet av oppveksten sin. Noen opplever det gjennom at et nære familiemedlem blir akutt syk, mens for andre er det å være pårørende en del av hverdagen. I Norge vet vi ikke eksakt hvor mange barn som lever som pårørende, men vi vet at omlag 290 000 barn har foreldre med psykiske lidelser eller alkoholproblemer som påvirker hvordan de fungerer i hverdagen. Dette er den gruppen vi jobber mest med. 

Barn rammes av foreldrenes problemer, uansett årsak. Formålet med å jobbe med barn som pårørende er at barn skal få fortsette å være barn, på tross av belastninger i familien. De skal ikke behøve å ta på seg voksenoppgaver, dersom mor eller far ikke kan ivareta sine omsorgsfunksjoner. 

Vi arbeider for at barn skal bli sett, hørt og fulgt opp når de er pårørende. At de skal gis rammer for å bli trygge voksenpersoner som mestrer livet sitt. Dette gjør vi ved å øke kunnskapen til:

  • Barna selv - hjelpe dem til å forstå at det ikke er deres skyld at foreldrenes sykdom eller rusmiddelavhengighet. Barn og ungdom skal vite at den voksnes atferd ikke er deres ansvar.
  • Foreldrene - hjelpe dem til å ivareta barna sine, selv om de er syke og/eller avhengig av rus.
  • Fagpersoner - hjelpe dem til å sette seg inn i og håndtere disse barnas opplevelser og hverdag.
  • Beslutningstakere - Vi formidler barn og unges egne erfaringer til de som bestemmer hvordan tjenestene skal være.

Aktuelle saker vi jobber med: 

Omfanget av barn som lever som pårørende må kartlegges
Det finnes ingen samlet omfangsundersøkelse som viser hvor mange barn som vokser opp i familier der en eller begge foreldre har psykisk sykdom, er rusmiddelavhengige eller har alvorlig somatisk sykdom eller skade. I dag opereres det med anslag gjort på noen av områdene. Det bør derfor gjøres en omfangsundersøkelse som grunnlag for videre styrking av barns rolle som pårørende. Omfangsundersøkelsen bør inkludere søsken.

Søsken til barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse også må sees som pårørende
Endringene i helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven omfatter mindreårige barn av voksne pasienter, og søsken til syke barn er ikke derfor ikke definert som pårørende. I følge Frambu senter for sjeldne diagnoser har mellom 10 og 15 prosent av norske barn en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Disse barna vil som regel ha samme behov for informasjon og oppfølging som barn av voksne pasienter. Søsken til barn med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelser bør derfor også omfattes av lovverket.

Barneansvarlig i alle kommuner
Det opp til kommunene å velge hvordan de vil legge til rette for at barna skal møtes på en best mulig måte, og de vil derfor kunne velge å utnevne barneansvarlige ved behov. Voksne for Barn er kjent med at flere kommuner både har ansatt barneansvarlige og utarbeidet egne rutiner. For å legge til rette for at barn som pårørende får den nødvendige oppfølging uansett bostedskommune jobber vi for at det opprettes et rekrutteringstilskudd til kommuner som ønsker å ansette barneansvarlige i likhet med det rekrutteringstilskuddet som eksisterer for psykologer.

Endring av taushetsplikten ved samlivsbrudd
Erfaringer fra arbeid med barn som pårørende viser at barn som opplever samlivsbrudd med høyt konfliktnivå samtidig med alvorlig sykdom hos en av foreldrene, kan oppleve en dobbelt utfordring. I slike situasjoner kan helsepersonell ikke alltid ivareta barna på en tilfredsstillende måte i tråd med gjeldende bestemmelser om samtykke og taushetsplikt. Voksne for barn jobber for at samtykkebestemmelsene gås gjennom på nytt for å sikre at barns behov for informasjon om foreldres sykdom blir ivaretatt på en helhetlig måte uansett om foreldrene bor sammen eller ikke.

Her finner du utspill vi har kommet med som omhandler barn som pårørende.

Vi tilbyr opplæring og publikasjoner om barn som pårørende