Enslige mindreårige asylsøkere: NEI til beskyttelse ”light”

Enslige mindreårige asylsøkere: NEI til beskyttelse ”light”

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt ut et forslag på høring om at kapittel 5A Omsorgssentre for mindreårige enslige asylsøkere tas ut av lov om barnevern, og at denne type sentre reguleres i egen lov.

Det foreslås bl.a. lavere kvalitet på tjenesten i form av mindre antall personell med svakere kompetansekrav, flersengsrom, og det skal ikke stilles krav om omsorgssentrene har egne arealer til lek og fritid. De foreslåtte endringer gir økt rom for kostnadsreduksjoner som følge av bemanning, kompetanse og omsorgssentrenes fysiske utforming, herunder størrelsen på avdelingene og bruk av flersengsrom. Forslaget kan gi en årlig besparelse på ca 150 mill. kroner pr år. 

Departementet har vurdert hvorvidt barnekonvensjonens rettighetsbestemmelser er til hinder for en ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. Etter departementets vurdering er verken Grunnloven § 104 som lovfester hensynet til barnets beste eller barnekonvensjonens rettighetsbestemmelser til hinder for ny lov. 

Voksne for Barn mener at forslaget innebærer en lov for norske barn som har beskyttelsesbehov, og en egen lov med beskyttelsesbehov ”light” for asylsøkerbarn som kommer til Norge. Sentrale bestemmelser i nåværende barnevernlov om at det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til det beste for barnet, at krav om kartlegging skal skje i samarbeid med barnet, og at oversendelse av kartlegging til aktuelle myndigheter krever skriftlig samtykke, er utelatt. 

Etter vårt syn er høringsforslaget både i strid med hensynet til barns beste i barnekonvensjonen og i Grunnloven § 104, med allmenne menneskelige verdier og med god faglig praksis som kan medvirke til å sikre enslige asylbarns rett til beskyttelse. Voksne for Barn støtter derfor ikke forslaget fra Barne- og likestillingsdepartementet til ny lov om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere. 

I NOU 2016:16Ny barnevernlov – sikring av barns rett til beskyttelseblir det foreslått å videreføre dagens bestemmelser i barnevernloven kapittel 5 A Omsorgssentre for mindreårige med mindre strukturelle, tekniske og språklige forenklinger. Voksne for Barn mener at eventuell opphevelse av kapittel 5 A bør drøftes i sammenheng med lovforslag til Stortinget om ny barnevernlov. 

Det er vanlig praksis at høringssvar legges fortløpende ut på departementets nettside under vignetten Høringer. I denne saken har departementet valgt ikke å offentlige høringssvarene.