Kjerneverdier

Voksne for Barns arbeid bygger på tre kjerneverdier. Verdiene skal være synlige i alt vårt arbeid:

KJÆRLIGHETbarn trenger kjærlighet og omsorg

Voksne må:

 • se, verdsette og respektere barnet som det er
 • gi god fysisk kontakt
 • gi barnet utfordringer og ansvar etter modenhets- og utviklingsnivå
 • gi barnet rammer og grenser tilpasset sitt behov
 • være gode, stabile rollemodeller
 • sikre et godt oppvekstmiljø

 

VEKSTbarn skal ha mulighet til vekst og utvikling

Voksne må:

 • bekrefte barnets sterke sider og styrke dets selvfølelse
 • gi barnet anledning til å ta i bruk egne ressurser
 • fremme barnets lyst til å lære ved selv å vise engasjement og interesse
 • gi barnet trening i å finne løsninger og takle utfordringer og motgang
 • bekrefte barnets rett til å gjøre feil

 

MEDVIRKNINGbarn har rett til deltakelse og medvirkning

Voksne må:

 • bevisstgjøre barnet på egen kompetanse i medvirkningsprosesser og støtte det i å utvikle og bruke denne kompetansen
 • legge til rette for at barnet kan inkluderes og delta på egne premisser
 • ta ansvar for de avgjørelser som tas