Voksne for Barns historie

Voksne for Barns historie

Forløperen til Voksne for Barn, Mental Barnehjelp, ble opprettet i 1960 som støtteorganisasjon for ”nervøse” barn. Bak opprettelsen stod en gruppe engasjerte mødre og fagpersoner som ønsket et bedre barne- og ungdomspsykiatrisk tilbud. Hovedmålsettingen var å fremme god psykisk helse hos barn og unge i Norge.

De første 10 årene jobbet Mental Barnehjelp som pådriver overfor det offentlige for å bedre barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). I tillegg til pådrivervirksomhet for bedring av BUP-tilbudet, vektla Mental Barnehjelp opplysningsvirksomhet.

Voksne for Barns historie

 

Opplæringstilbud og samtalegrupper
Mental Barnehjelp/Voksne for Barn har helt siden 1970-tallet hatt et utbredt samarbeid med helsestasjonene. På 70-tallet startet også den første direkte foreldreopplæringen, ved kurs i foreldrearbeid for hjemmeværende førskolelærere. Etter hvert utviklet dette seg til å bli samtalegrupper for foreldre – kalt ”frivillig foreldreopplæring”. I 1975 overtok Mental Barnehjelp bladet ”Sinnets Helse” fra Norsk Forening for Mentalhygiene. Dette ble en viktig kanal for organisasjonens opplysningsvirksomhet. Bladet eksisterer i dag med navnet ”Magasinet Voksne for Barn”.

Siden 1960 har Voksne for Barn blant annet bidratt til:

 • at barn har fått rett til å ha med seg en av foreldrene sine ved innleggelse på sykehus
 • innføringen av forbudet mot å slå barn
 • utvidelse av fødselspermisjonen
 • at barn med foreldre som er psykisk syke, rusmiddelavhengige eller alvorlig somatisk syke har fått rett til tilpasset informasjon og oppfølging

Foreldrebod og folkeaksjon
I 1983 fikk organisasjonen sin egen butikk og servicesenter i Oslo – ”Foreldreboden”. Foreldreboden solgte litteratur og leker, i tillegg til å gi informasjon og veiledning til alle foreldre som hadde behov for det. Foreldreboden ble solgt i 1994, på grunn av manglende inntjening.

I 1986 startet organisasjonen ”Foreldretjenesten”. Dette var et tilbud til medlemmer som ønsket å være aktive, og et interesseorgan og nettverk for foreldre generelt. Med foreldretjenesten fulgte også et skifte i organisasjonens formålsparagraf; fra å være en støtteordning for nervøse barn skulle nå organisasjonen ”fremme trivsel og trygghet hos barn og unge i Norge”.


Nye utfordringer 
På 1990-tallet stod organisasjonen overfor flere utfordringer; folkeaksjonen var avsluttet og medlemstallet i Foreldretjenesten og antall støttemedlemmer var synkende. Ved generalforsamlingen i 1992 ble det vedtatt at Foreldretjenesten skulle gå over til å bli en lokal aktivitet. Tjenestens medlemmer fikk tilbud om medlemskap i Mental Barnehjelp. Foreldregruppene og foreldreopplæringen ble stadfestet som prioriterte oppgaver for Mental Barnehjelp sentralt, og det ble opprettet en grønn telefonlinje for voksne med spørsmål vedrørende barn.

I 1993 startet Voksne for Barn Bekymringstelefonen, på bakgrunn av at organisasjonen mottok mange telefoner fra foreldre med spørsmål vedrørende sine barn. Telefonvaktene i Bekymringstelefonen var lønnede fagpersoner, mens telefontjenesten som sådan var gratis.

I 1996 endret organisasjonen navn fra Mental Barnehjelp til ”Voksne for Barn”. Fra cirka år 2000 startet organisasjonen en rekruttering og opplæring av talspersoner. Satsningen på talspersoner for barn og unge har ført til en gjenoppblomstring av lokal virksomhet for Voksne for Barn – på et frivillig grunnlag. Flere av talspersonene har dannet lokallag på sine hjemsteder. 

 Milepæler for Voksne for Barn:

 • 1960 - Mental Barnehjelp stiftes
 • 1969 - Organisasjonen starter lekotek
 • 1971 - 30 000 støttemedlemmer
 • 1975 - Mental Barnehjelp overtar Sinnets Helse
 • 1982 - Foreldreboden opprettes: butikk med ”riktige leker” (ble solgt i 1994)
 • 1986 - Folkeaksjonen for barn: en politisk aksjon i samarbeid med flere, for barns oppvekstvilkår. Pågikk til 1990
 • 1993 - Bekymringstelefonen for foreldre opprettes, senere skiftet navn til rådgivning i Voksne for Barn.
 • 1996 - Organisasjonen skifter navn til Voksne for Barn
 • 1997 - Vi gjennomfører prosjektet EXIT (avsl 2000). Prosjekt for å få ungdom ut av voldelige gjenger.
 • 1998 - Skoleprogrammet STEP – ungdom møter ungdom starter
 • 1998 - Opplæringsprogrammet ”Når mor eller far er psykisk syk” starter
 • 2001 - Talspersonsordning for barn og unge etableres - Barn i Norge-rapporten gis ut for første gang
 • 2004 - Nye nettsider og vår første nettbutikk
 • 2005 - Skoleprogrammet Zippys venner starter
 • 2007 - Opplæringstilbud for gruppeledere for mestringsgrupper for barn med psykisk syke foreldre etableres
 • 2009 - Møteplass for barn som lever i familier med rusmisbruk eller psykiske problemer. Voksne for Barn på Facebook!   
 • 2010 - Lansering av verktøyet ”Hvem kan hjelpe Jesper?" og vårt 50-års jubileum. STEP ble til DRØMMESKOLEN.
 • 2012 - Lansering av digital veiviser på nett og som app: "Du kan hjelpe Jesper".
 • 2013 - Overtar drift av PIS, Skilsmissegrupper i skolen fra Bærum kommune
 • 2013 - Vi tilbyr opplæringen i bruk av Psykologisk Førstehjelp i samarbeid med Solfrid Raknes.
 • 2013 - Filmen "Snakk om det!" lanseres. Om å være fosterbarn og fosterforeldre.
 • 2016 - Utgir filmene "Meg og familiene mine", en oppfølger til "Snakk om det!" og "...og hvem ser Johanne?".
 • 2018 - Første foreldrekurs i Psykologisk førstehjelp for førskolebarn.