Voksne for Barns strategi frem mot 2019

Voksne for Barn vil fremheve følgende utfordringer for barn i Norge som særlig sentrale:

 • Barn og unges rett til medvirkning og innflytelse blir fremdeles ikke godt nok ivaretatt, verken på system- eller individnivå.
 • Sosiale ulikheter i oppvekst viser at barn som rammes av foreldrenes fattigdom har større helseutfordringer, er mer utsatt for mobbing og fullfører videregående utdanning i mindre grad. Det er en klar sammenheng mellom dårlig råd i familien og risikofaktorer relatert til rusmiddelbruk, kriminalitet, mobbing og vold.
 • Familier og barn fra andre kulturer som kommer til Norge gjennom økt innvandring, møter store utfordringer i møte med det norske samfunnet.
 • Barn opplever store belastninger i familien som ytterligere forsterkes av hemmeligholdelse, tabu og stigma.
 • Det er en klar sammenheng mellom mobbing og psykisk helse.
 • Skilsmisser og oppløste samboerskap berører barn negativt.
 • Mange barn med alvorlig sykdom i nære relasjoner har behov for oppfølgning og hjelp i en sårbar situasjon.


Barn og unge som opplever en eller flere av disse situasjonene har stor risiko for å ha en oppvekst som kan få alvorlige konsekvenser for deres psykiske helse.

Gjennom å redusere den risiko vi står overfor kan vi bidra til at barn og unge kan får en bedre psykisk helse og at organisasjonen utgjør en forskjell. Som en ideell organisasjon kan vi velge hvordan vi vil arbeide med utfordringene knyttet til barns psykiske helse. Voksne for Barn ønsker å møte utfordringsbildet med utgangspunkt i: 

 • Den kunnskap og erfaring som vi innhenter og dokumenterer fra barn og unge selv
 • Frivillighet som en avgjørende ressurs
 • Helsefremmende og universelle tiltak
 • Forebyggende tiltak overfor barn, unge og foreldre i risiko
 • Fokus på økt kompetanse hos voksne om barns utvikling og psykiske helse
 • Foreldrestøtte
 • Ønsket om et inkluderende samfunn, der det legges til rette for at hvert enkelt barns muligheter for å meste og forstå sin hverdag styrkes
 • Helsestasjoner, barnehage og skole som viktige samarbeidsarenaer
 • Et aktivt barnepolitiske arbeid på oppvekstfeltet


Utdrag fra "Strategiplan 2014–2019" vedtatt på landsmøte 2014.