Hvordan bli frivillig

Hvordan bli frivillig

Alle frivillige i Voksne for Barn blir invitert med på opplæring, felles samlinger og hver enkelt frivillig vil også få individuell veiledning ved behov og ønske.

Gjennom opplæring og veiledning vil du få god kjennskap til oss og tilgang på informasjonsmateriell som kan brukes ved ulike anledninger. Du kan bestille materiell fra vårt hovedkontor når du skal ut på oppdrag.

Opplæring
Voksne for Barn er ansvarlig for opplæring og veiledning av frivillige. Den grunnleggende opplæringen er obligatorisk og det er også et ønske at man deltar på ulike oppfølgingssamlinger for frivillige. Det er viktig at de frivillige gir innspill på hva de trenger av opplæring og veiledning for å kunne gjennomføre oppdraget på beste måte.

Alle frivillige blir invitert til felles samlinger og hver enkelt frivillig vil også få individuell veiledning ved behov og ønske. Samlingene er gratis, og Voksne for Barn dekker kostnader for reise og opphold.

Medlemsskap
Det forventes at du er medlem i organisasjonen når du er frivillig. Noen oppdrag organisasjonen formidler vil forutsette at du er medlem. Dette gjelder styremedlemmer i lokallag og talspersoner i formelle representasjonsoppdrag.

Politiattest
I forbindelse med at du søker om å bli frivillig skal det leveres politiattest. Du søker om dette ved nærmeste lensmannskontor.

Oppdrag
Oppdraget som frivillig er ulønnet, men Voksne for Barn dekker dine utgifter når du er ute i oppdrag. Ved enkelte representasjonsoppdrag blir møtegodtgjørelse utbetalt.

For å kunne gi best mulig støtte og veiledning er det vitkig at de frivillige har jevnlig kontakt med Voksne for Barn og informere om sine oppdrag.

Media
Noen frivillige blir iblant bedt om å uttale seg i media. Voksne for Barn vil da avklare med deg på forhånd om dette er noe du kan tenke deg å gjøre, og hjelpe til med eventuelle forberedelser. Hvis du som frivillig blir kontaktet av direkte media og bedt om å uttale deg på Voksne for Barns vegne, eller at du selv ønsker å ta initivativet til å skape oppmerksomhet rundt en sak, må du alltid først avklare dette med Voksne for Barn sentralt.