Hvordan oppdage vold

Hvordan oppdage vold

Det er store mørketall rundt barn som vokser opp med vold, fordi det i mange tilfeller er vanskelig å avdekke. Hva er tegnene du kan se etter?

I Norge antar vi at så mange som 20.000 barn opplever grov vold i familien. I tillegg er det et stort ukjent antall barn som utsettes for mobbing, skremsler, krenkende ord og så videre.

Alle barn skal ha rett til å oppleve en trygg barndom. Barn som utsettes for vold, fysisk eller psykisk, mister denne tryggheten. De er hele tiden på vakt og i alarmberedskap i forhold til nye voldsepisoder. Trygghet i barndommen er fundamentet for en sunn og god utvikling inn i voksenverdenen. Vi vet at mange barn som blir slått, tar med seg utryggheten og slår selv som voksne.

Som følge av vold og manglende trygghet, vil barn som utsettes for fysisk og/eller psykisk vold ofte kunne ha en påfallende atferd. Barn reagerer forskjellig, noen blir for eksempel tause og triste, noen blir engstelige og utrygge, andre blir urolige eller aggressive, klengete, ukonsentrerte og trette av mangel på søvn. Dersom du opplever at et barn har en påfallende atferd er det grunn til å reagere og forsøke å finne ut hva det er som ligger bak. For å sikre barnets videre utvikling er det viktig å stoppe volden.

Tegn på fysiske overgrep

De fleste barn som er aktive opplever å få både skrammer og sår uten at dette trenger å vekke bekymring. Dersom skadene er på påfallende steder og foreldrene eller barnets forklaring på hvordan skadene har oppstått virker lite troverdige, er det grunn til bekymring.

 • Blåmerker og brannsår på uvanlige steder (f.eks. i ansiktet, på baken, overarmene og ryggen).
 • Sår som ikke synes å gro og arr etter eldre skader.
 • Barn som opplever å bli slått blir ofte vaktsomme og kan skvette til hvis noen kommer for brått på dem.
 • Barna vil ofte kunne utøve aggresjon mot det de opplever som truende omgivelser. Dette er barn som ikke har lært å regulere følelsene sine og kan bruke aggresjon mot omgivelsene, i form av andre mennesker eller ting, for å avreagere.
 • Voldelige tendenser finner vi oftest blant gutter.

Tegn på psykiske overgrep:

Psykiske overgrep kan være en del av en helhet hos barn som utsettes for andre typer omsorgssvikt. Det er derfor kanskje spesielt viktig å være oppmerksom på barn som viser tegn på psykiske overgrep. Denne formen for overgrep er spesielt vanskelig å avdekke. Symptomene på psykiske overgrep kan også være symptomer på andre problemer, men det er viktig å ikke utelukke omsorgssvikt.

 • Barn som blir utsatt for psykiske overgrep vil få en forsinket utvikling på de fleste områder.
 • Barnet kan ha dårlig selvtillit og virke nedstemt.
 • Noen barn blir utagerende og utvikler atferdsvansker.
 • Andre blir tilbakeholdne og kan virke apatiske.
 • Barna kan uttrykke stadige magesmerter, konsentrasjonsproblemer, hodepine, tristhet, gledesløshet og overdrevet bekymring.
 • En utrygg barndom kan naturlig nok føre til en svekket tilknytningsevne. Barna kan bli klengete, oppmerksomhetskrevende og lite diskriminerende overfor voksne. Det kan virke som det er likelydig for barnet hvem de søker kontakt med og de knytter seg ikke spesielt til noen.
 • De blir ofte avvist av andre barn blant annet fordi de er ustrukturerte og ukonsentrerte i lek.

Tegn på seksuelle overgrep:

Barn kan ha svært ulike reaksjoner på seksuelle overgrep. Det kan være avhengig av barnets personlighetsstrukturer, ressurser og resten av barnets omsorgssituasjon og barnets sosiale nettverk. Seksuelle overgrep kan røre ved selve kjernen til barnets personlighet, og barnets reaksjoner kan derfor gi seg til kjenne på en rekke måter.

 • Barnet kan vise en seksualisert atferd og ha et tydelig seksifisert tankemønster.
 • Noen barn kan bli overdrevent opptatt av seksuell lek og kan lage tegninger med seksuelt innhold.
 • Barna kan ha kunnskap om ”voksen” seksualitet som kan tyde på at barnet har sett eller opplevd slike handlinger.
 • De kan være redde for å møte andres blikk fordi de forbinder dette med innledningen til en seksuell kontakt. Voksne som møter blikket til barnet kan oppleve dette som seksuelt utfordrende og ikke aldersadekvat.
 • Spiseforstyrrelser, fysiske plager knyttet til skrittet eller avføring, fobier og mareritt er noen av de signalene som kan tyde på at barnet blir utsatt for seksuelle overgrep.
 • Barn som er utsatt for seksuelle overgrep kan streve med de samme aggresjonsproblemene som barn som opplever fysiske overgrep.

Generelle tegn på omsorgssvikt:

 • Angst og depresjon.
 • Avhengighetsproblemer.
 • Psykosomatiske reaksjoner som gjentagende magesmerter, hodepine, spise- og søvnproblemer.
 • Lav selvfølelse.
 • Lojalitet og hemmeligholdelse over det som skjer i hjemmet.
 • Lærevansker og utviklingsforsinkelser.

Se hele barnet

Hvert barn reagerer forskjellig på det de opplever hjemme og tegnene kan komme til uttrykk på svært ulike måter. Barnet kan ha reaksjoner som skiller seg fra de som er nevnt her, og sammensetningen av barnets reaksjoner vil kunne variere, også hos det samme barnet.

Mange av de tegnene som er beskrevet ovenfor kan også være vanlig hos barn som ikke opplever vold hjemme, men som kanskje har opplevd andre traumatiske eller angstfylte opplevelser. Det er derfor viktig å ikke trekke konklusjoner for raskt. 

Trenger du å snakke med noen utenforstående og få råd? Da kan du kontakte våre rådgivere.

På barnevernet.no finner du mer informasjon om å melde til barnevernet

 

Symptomer etter alder: 

 EmosjoneltKognitivt Atferdsmessig 
0-1 år - angst- manglende respons- gråt
 - spenning- forsinkelser i utviklingen- skader seg lett
 - hyperaktivering  - forstyrrelser i søvnrytme
 - traumatisering - fordøyelsesproblemer
    
 1-5 år- frykt-  lett distrahert-  slår seg vrang
 - angst- vanskelig å fokusere -  kopierer utøvers atferd
 - lett frustrert-  lav impulskontroll-  ufrivillig vannlating
 - sint -  forsinket utvikling-  sengevæting
 - frykt for utøver -  utagering
 - tvilende -  beskyttende overfor yngre søsken
 - føler seg splittet mellom foreldre -  beskyttende overfor mor, 
 -  føler seg maktesløs -  knuser leker
 -  sårbar  
 -  lav selvtillit  
    
5-12- gråter lett- spesifikke lærevansker- prøver å være i kontroll
 - disorganiserte følelser- selvmordstanker - hærverk
 - problemer med tillit - manglende struktur og fokus- voldsommere
 - desperasjon- prøver å være mer voksen- utageringer
 - håpløshet- overdrevent ansvarlig- rømme hjemmefra
 - hjelpeløshet- mangelende ansvar - perfeksjonisme
 - manglende empati - mangler grenser 
 - sinne mot mor/far - vold mot utøver 
 - sinne mot seg selv - selvskading
   - slåss 
    
ungdom(gutter)- følelse av hjelpeløshet og skyld- problemer med å holde fokus- bruker vold som mestring
 - tilbaketrekning - problemer med å flytte fokus - rusmisbruk 
 - skamfull og flau - dropper ut av skolen - antisosial atferd 
 - har ikke venner - tenker at vold er ok i parforhold - utagering 
 - deprimert - tradisjonelle maskuline verdier - problemer med relasjoner 
 - trenger kontroll - selvmordstanker - vold mot utøver 
   - seksuelle problemer 
   - selvskading  
    
ungdom(jenter)- promlemer med tillit- problemer med oppmerksomhet- ikke i stand til å fungere hjemme
 - hater eller legger skylden på mor - dropper ut av skolen - ikke i stand til å fungere i relasjoner 
 - sterkt ønske om å bli beksyttet - manglende selvforståelse - rømmer hjemmefra 
 - føler spenninger og rastløshet - grenseløs - rusmisbruk 
 - føler jeg hjelpeløs og uten håp - personlighetsproblemer  - tidlig graviditet 
 - forvirret kjønnsroller  - spiseproblemer 
 - føler skyld og skam i forhold til volden  - ser etter sterk beskytter blant menn 
 - blir emosjonelt nummen  - selvskading 
 - deprimert   
tabellen er hentet fra stinesofiesstiftelse.no

 

Denne artiklen er en del av kampanjen vår Mot familievold