Viktige støttespillere

Viktige støttespillere

Å ha tette bånd til besteforeldrene kan være viktig i et barns oppvekst, men mange besteforeldre opplever at kontakten kan bli vanskelig etter et samlivsbrudd.

Kristin Gillebo og Anne Mohn Lian er rådgivere i Voksne for Barn, med barnefaglig fagbakgrunn. Begge er også bestemødre og ønsker derfor å bruke sin kompetanse til å formidle mer om besteforeldres rolle i barns liv i dagens samfunn. 

De forteller at de som rådgivere i organisasjonen får mange henvendelser fra andre besteforeldre.

- Felles for mange av disse er en bekymring og et ønske om å få være mer med i barnebarnas liv. I dag lever mange barn i oppløste familier og det er fra disse besteforeldrene vi får de fleste henvendelsene, forteller Gillebo.

Kontakten med barnebarna etter skilsmisse

Hun sier videre at mange opplever at kontakten med barnebarna blir dårligere etter at barnas foreldre skiller lag, spesielt i de tilfelle der den ene parten tar barna med og flytter langt unna. Ofte fører det til at barna har mest kontakt med besteforeldrene på den siden der barnet har fast bosted. At mange besteforeldre er en god støtte både for barnebarn og for foreldrene deres er det liten tvil om. Det kan være besteforeldre som liten eller ingen kontakt med barnebarna sine og som lurer på hvordan de kan bedre på dette.

Gillebo og Mohn Lian har satt sammen følgende råd til besteforeldre som opplever skilsmisse i familien:

Bidra positivt om foreldrene skilles ved å

 • være tilgjengelig for ditt eget barn gjennom prosessen.
 • støtte i form av empati og undring og ikke være fordømmende.
 • ikke å gi råd uten at de ber om det, og hvis du skal gi råd, undersøk først om det er noe som er forsøkt allerede.
 • om nødvendig overse reaksjoner og oppførsel hos en av partene for lettere å få tilgang til barnebarna
 • bidra til at foreldrene kan fortsette å være foreldre sammen med sine barn selv om de er skilt. Gjør det ved å bistå til å utforske mulige løsninger og ved å bekrefte foreldrenes opplevelser, men samtidig være undrende i forhold til tolkninger.
 • opprettholde kontakt med de andre felles besteforeldrene.
 • fokusere på å ha et godt forehold til foreldrene – da er det det lettere å få godkontakt med barnebarna

Få rettigheter

Mohn Lian påpeker at i Norge har vi ingen lov som sikrer besteforeldrenes rett til å være sammen med besteforeldrene sine. Men Barnelovens § 45 åpner for at dersom en eller begge av barnas foreldre er døde, kan besteforeldre kreve at retten fastsetter om de skal ha rett til å være sammen med barnebarnet og i hvilken omfang denne samværsretten skal ha.

- Dette er noe som må fastsettes i hvert enkelt tilfelle og følges ikke direkte av loven, understreker hun.

 • Loven åpner også for at i de tilfelle der en av foreldrene er nektet samvær med barnet, kan besteforeldre få utvidet adgang til samvær. Dette gjelder foreldre til vedkommende som har mistet foreldreretten og kan bare fastsettes dersom foreldre som ikke lenger har samværsrett, ikke får treffe barnet.
 • I lov om Barnevernstjenester § 4- 19, 3 ledd, står det også noen om at besteforeldre kan ha rett til samvær med barnet. Dette gjelder for barn der barneverntjenesten har overtatt ansvaret, og det er ikke noe vilkår om at foreldre må være døde eller harer nektet samvær.
 • I 2001 åpnet Høyesterett for at besteforeldre kan anlegge sak mot kommunen for å få samvær med barnebarn i barneverninstitusjon og fosterhjem.
 • Flere land i Europa har fått gjennomført lovgivning for å sikre besteforeldrenes samværsrett, forutsatt at dette er til det beste for barna.

De to rådgiverne poengterer at foreldrene derfor er porten til kontakten med barnebarna. Uten et godt forhold til dem, viser forskning at kontakten med barnebarna står i fare.

En studie fra 2009, gjort i 10 europeiske land viser nemlig at norske besteforeldre tar sitt ansvar alvorlig, og er mer på høyde med italienske besteforeldre enn besteforeldre fra både Sverige og Danmark. Men mange norske besteforeldre er yrkesaktive og kan ikke på samme måte som bestemødre i Middelhavslandene ta seg av barnebarna på dagtid. Forutsetning og mulighet varierer, sviktende helse, dårlig råd, egen skilsmisse eller lange avstander er faktorer som spiller inn.

 - Men besteforeldre lever lenger i dag enn tidligere, så muligheten til å få mange år sammen med barnebarna er større enn tidligere, sier Gillebo optimistisk.

Ønsker du kontakt med våre rådgivere? Les mer

God relasjon virker forebyggende

Gillebo og Mohn Lian referer til at forskning viser at barn som har hatt tette bånd til sine besteforeldre i oppveksten, har mindre atferdsvansker som ungdom. Og et godt forehold til besteforeldrene sine i ungdomstiden viser å gi langt lavere risiko for å skade deg selv.

De forteller at de unge er klare på hva hvilke verdier de setter mest pris på i relasjonen til besteforeldrene: Kjærlighet, omsorg og det å gjøre hyggelige ting sammen.

De to fagpersonene ber deg som er besteforelder huske på:

 • Gi hjelp og støtte etter lyst og behov.
 • Vær bevisst din funksjon som rollemodell både for barnebarna og deres foreldre.
 • Vær på tilbudssiden og ta hyppig kontakt med barnebarna.
 • Det er den voksnes ansvar å opprettholde kontakten.
 • Kritiser aldri foreldrene overfor barnebarna. Dersom de opplever at du er kritisk til en av foreldrene, kan de få vansker med tilliten til deg, og du stiller dem i en lojalitetskonflikt.

Besteforeldre ser omsorgssvikt

Mohn Lian forteller at noen av besteforeldrene som henvender seg til Voksne for Barn er besteforeldre som ser barnebarna ofte, men som ser at de ikke har det bra.

-  Det er vondt for den som står nært både barn og barnebarn og erkjenne at det ikke går bra, sier den erfarne rådgiveren.

 • Ved mistanke om omsorgssvikt, husk at barnets beste går foran alle andre hensyn.
 • Vis empati med foreldrene, undersøk hva deres bekymring er, sett ord på dine egne bekymringer
 • Vær tydelig på at du vet at foreldrene vil barnas beste
 • Fokuser på barnet og barnets behov.
 • Kan du som besteforeldre bidra til å lette situasjonen?
 • Er situasjonen bekymringsfull, og det ikke er mulig å finne en akseptabel løsning innen familien, må dere drøfte med foreldrene om barnevernet kan bli en aktuell samarbeidspartner.

Det går an å drøfte anonymt med barnevernet hva slags hjelp det er mulig å få.


Se også generelle råd til foreldre og besteforeldre

 

Har du spørsmål om å være besteforelder? Våre rådgivere svarer på spørsmål om barn og unge fra foreldre og andre voksenpersoner.