Barn i Norge-rapporten 2011: "Vold og traumer"

Barn i Norge-rapporten 2011: "Vold og traumer"

Barn i Norge-rapporten 2011 "Vold og traumer" inneholder sterke fakta, selvopplevd essay og metoder for hvordan du kan møte barn som er utsatt for vold.

OVERSIKT OVER ARTIKLER I BARN I NORGE 2011:

Yngve Hammerlin, forsker på Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS): ”Et liv i vold”

Selvbiografisk essay om å vokse opp i en ekstremt voldelig og totalitær familie. Han skriver om sin egen oppvekst med en voldelig far, hvor hverdagen er voldsarenaen. Han har kjent volden på kroppen, og kombinerer fortellingen med fagkunnskap. Han tar også opp viktige tanker om forsoning og tilgivelse.

Svein Mossige og Kari Stefansen, forskere ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA): ”Fysisk foreldrevold i oppdragelsen – sett med barnas øyne”

De har gjennomført en spørreundersøkelse blant 7000 elever i 3. klasse på vgs i alderen 18-20 år. Til tross for at alle former for fysisk vold mot barn er forbudt, forekommer det fortsatt både milde og grove voldshandlinger. 20 % av jentene og 14 % av guttene hadde opplevd minst én voldelig episode fra mor eller far i løpet av oppveksten. Det viser seg at mødre faktisk oftere enn fedre utøver mild vold. Døtrene er mest utsatt. Det er en tydelig sammenheng mellom levekår: fattigdom, rusproblemer i familien, innvandrerbakgrunn og foreldrevold.

Åse Langballe, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKTVS): ”Avdekkende samtaler med voldsutsatte barn”

Om hvordan man snakker med barn om temaer som er av sensitiv karakter, og som man vanligvis ikke snakker om. Når barn får anledning til å fortelle om sine erfaringer, ønsker og behov, utfordrer det de voksne hjelperne.

Ketil Eide, Helen Christie Johnsen Christie og Elsa Døhlie, forskere ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) i helseregion Øst og Sør : ”Omsorgen for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere”

Disse barna kommer til Norge alene, uten sin nærmeste familie. Ofte fra samfunn med krig og konflikter eller annen organisert vold. Hvordan møter vi disse barna? Artikkelen introduserer en arbeidsmetode – ICDP-programmet. Det er et kultursensitivt og forebyggende program som retter seg mot omsorgsgivere for å styrke deres omsorgskompetanse.

Ferske tall om barn og vold fra Folkehelseinstituttet.

Tallene viser at barn av foreldre med psykiske lidelser har dobbelt så stor sjanse for å bli slått som andre, mens barn av foreldre med alkoholproblemer har trippel stå stor sjanse for å bli slått.

Last ned Barn i Norge 2011 "Vold og traumer" som PDF:

Last ned filBarn i Norge 2011 Vold og traumer(2 5 3 9kb)
 Det er Organisasjonen Voksne for Barn som utgir Barn i Norge-rapporten. Rapporten kom ut første gang i 2000, og kommer i år ut i sin 12. utgave. Den setter fokus på temaer vi er opptatt av, og som vi ønsker debatt rundt.