Vil ha egen lov

Vil ha egen lov

I et høringssvar til Helse og omsorgsdepartementet tar Voksne for Barn til orde for en egen lov som skal sikre barns rettigheter når de er pårørende.

Publisert 30.11.2016

Barn som pårørende må få en egen lov som tar utgangspunkt i barnet som et individ med selvstendige rettigheter. Barnet må være hovedpersonen i loven. Barnets beste skal være det avgjørende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser etter lov en som berører barn. Ved at barn som pårørende får selvstendige rettigheter, vil barna også ha rett til medvirkning i bruker- og pasientrettighetsloven. Dette foreslår Voksne for Barn i et høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet. 

Barn som pårørende fikk styrket sin rettstilling i 2009 gjennom pliktbestemmelser for helsepersonell og helseforetak, men det finnes ingen bestemmelser som speiler barns rettigheter.  Nåværende lovreregulering omfatter bare plikt for helsepersonell til å bidra til å ivareta det behovet for informasjon og nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasienter kan ha som følge av foreldrenes tilstand og en plikt for sykehus til å ha barneansvarlige i nødvendig utstrekning. 

I de senere år har vi hatt en samfunnsutvikling der barn i større grad blir regnet som selvstendige individer og i økende grad får rett til medvirkning og medbestemmelse i saker som angår dem. FNs barnekonvensjon, Grunnloven § 104 og barneloven er sentrale dokumenter for den rettslige utviklingen på området. Voksne for Barn mener at den betydelige rettslige utvikling i form av et styrket menneskerettighetsvern for barn, også må omfatte barn som pårørende. 

En ny lov om barn som pårørende bør blant annet inneholde følgende: 

  • Barns rett til å medvirke og bli hørt, og rett til å klage gjennom en lavterskel klageadgang. 
  • Voksne for Barn har i et tidligere høringssvar til Helse- og omsorgsdepartementet bedt om at en styrket pårørendestøtte også må omfatte barn som pårørende. Resultatene fra Multisenterstudien dokumenterer en klar underdekning av tjenester som er tilstrekkelige fleksible og skreddersydde til at foreldre kan sikre barna et mest mulig normalt hverdagsliv på tross av sykdom. Pårørendestøtte til barn som pårørende må lovfestes både som en rettighet for barn, og som en plikt for kommuner. 
  • Barneansvarlig personell må bli lovbestemte tjenester både i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Mange kommuner organiserer tjenester for barn som pårørende på ulike måter, men barneansvarlig personell i kommunene må lovfestes både som en rettighet for barn, og som en plikt for kommunene for å sikre et kommunalt ansvar uansett bostedskommune.
  • Voksne for Barn støtter intensjonen i forslaget om at søsken skal inkluderes i helsepersonellovens og spesialisthelsetjenestelovens bestemmelser om barn som pårørende, noe vi tidligere har foreslått på bakgrunn av en artikkel fra Frambu ”Et annerledes søskenliv” i vår rapport Barn i Norge 2014 – Når barn er pårørende. Se opptak fra lanseringen
  • Det er foreslått at oppfølgning av barn som etterlatte skal inngå i helsepersonells plikter. Vi har stor sympati for forslaget, men vi etterlyser en bredere juridisk vurdering av hvor langt helse- og omsorgshelsetjenestens og spesialisthelsetjenestens plikter gjelder når pasienten er død. En ny lov om barn som pårørende må klargjøre hvilke rettigheter barn som søsken og som etterlatte bør ha.

Les hele høringssvaret fra Voksne for Barn:

Last ned filHøringsnotat – Barn sin rett til medverknad og medråderett etter pasient- og brukerrettslova,.pdf(1 4 9kb)